سبک های کاراته

سبک های کاراته

بطور کلی سبک های کاراته به سه دسته تقسیم می‌شود

سبک های کنترلی

سبک های غیر کنترلی

سبک های رینگی

سبک های کنترلی عبارت‌اند از:

شوتوکان بنيان گذار: گيچين فونا کوشی. در این متد توجه خاصی به نیرو و سرعت ورود آن و مرکز ثقل نیرو می‌شود .

شيتوريو بنيان گذار: کنوا مابونی. شيتوريو متشکل از دو سيستم ناهاته و شوری ته در کاراته می‌باشد.

گوجوريو بنيان گذار: میاگی چوجون. گوجوريو روش سفت و نرم، که در اوکيناوا شکل گرفت و و متعلق به سيستم ناهاته در

کاراته می‌باشد.

وادوريو بنيان گذار: اوتسوکا هيرونوری. وادوريو يعنی : راه صلح، روش صلح، روش صلح جويانه.

سبک های غیر کنترلی عبارت است از:

کيوکوشين بنيان گذار: ماسوتاتسو اوياما کيوکوشين کای، از عناصر مختلفی که نشات گرفته از تجريبات اوياما وسبک های ديگر

است، به وجود آمد.

EnglishIran