رده بندی درجه سبک شیتوریو

رده بندی درجه سبک شیتوریو

کمربند سفید

کمربند زرد

کمربند نارنجی

کمربند آبی

کمربند سبز

کمربند بنفش

کمربند قهوه ای

کمربند مشکی(دان۱)

دان۲

دان۳(سنسی)

دان۴

دان۵

دان۶(شیهان)

دان۷

دان۸

دان۹

دان۱۰

EnglishIran