تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، کوچه ثارالله، پلاک ۱۴، طبقه همکف
09126135104

بخش های مختلف کاراته

بخشهای مختلف کاراته

آموزش و تمرینات کاراته،شامل سه بخش عمده می باشد که برای ارتقاء کمربند ،از انها در امتحان به عمل می اید این بخش ها عبارتند از :

۱) کیهون

۲) کاتا

۳) کومیته

کیهون

کیهون به معنی «پایه،اصلی»می باشد که به تکنیک های مختلف کاراته اطلاق می شود و شامل موارد زیر است:

اسقرارها

دفاع ها

تکنیک های دست

تکنیک های پا

 

کاتا

مجموعه ای از تکنیک های کاراته است که به شکلی خاص با یکدیگر ترکیب شده وجنبه مبارزهبایک یاچند حریف فرضی رادارد واز این جهت ،نوعی تمرین فکری وذهنی نیز تلقی می شود

کاتا همواره با احترام (ری)شروع وبه پایان میرسد .همچنین همراه با دفاع شروع به پایان می رسد ودارایپیام های اخلاقی وانسان دوستانه وارزشمند است که مورد تأ یید اسلام نیز میباشد

استادکانازاوا در مقدمه کتاب کاتاهای بین المللی شوتوکان کاراته چنین مینگارد:

مبارزه با یک حریف خیالی در کاتا، مبارزه شخصی وانفرادی بوده وتنها از طریق این شکل تمرین ذهنی است که ارزش می یابد.

کومیته

کومیته به معنی مبارزه ودرگیری میباشد.در کومیته ماکاربرد تکنینک های موجود در کاتا بر علیه یک یا چندحریف رامی اموزیم . پس کومیته کارکردن کاتا با فواصل مختلف ودر نواحی مختلف بدن حریف می باشد.

در مجموع کومیته به دو گروه تقسیم می شود :

۱) یاکوسوکو کومیته

۲) جیوکومیته

کمر بند و ارتقاء درجه

در جات مختلف هنر جویان واساتید کاراته به وسیله کمر بند ورنگ ان مشخص می شود .همیشه ازرنگ سفید که روشن ترین رنگ است شروع وبه سیاه که تیره ترین رنگ است ختم می شود به درجات کمربند سیاه دان ودان وبه درجات کمربند های قبل کیو گفته می شود .در کاراته ۹کیو و۱۰ دان وجود داردکه پایین ترین کیو ۹وبالاترین ان یک است .اما در مورد دان برعکس می باشد.

فلسه اخلاق در کاراته

اولین درس در کاراته درس اخلاق احترام وتواضع است وهمانگونه درس اخر هم همان است این تعلیمات اخلاقی به کاراته کار میاموزد :

در جامعه ،برای همه احترام قایل باشد .

صلح طلب بوده وهرگز به فکر حملهوستم به دیگران نباشد

قوی بوده واجازه زورگویی وستم رااز ستمگران وزورگوییان سلب کند .

تواضع وفروتنی را سرلوحه قراردهد. و به مقدسات مذهبی،احترام بگزارد

نوشته های مرتبط

EnglishIran